Hướng dẫn Active Elementor Pro thành công 100% mới nhất

5/5 - (100 bình chọn) Nếu bạn thấy hữu ích, hãy đánh giá cho bài viết này.

Elementor Pro là một plugin dạng kéo thả Pages Builder vô cùng nổi tiếng với hơn 5 triệu lượt tải về trên kho plugin WordPress. Nó được người dùng yêu thích bởi sự tiện dụng linh hoạt không cần biết quá nhiều về kiến thức lập trình vẫn có thể tạo được website chuyên nghiệp chuẩn SEO chỉ với vài thao tác kéo thả đơn giản. ThongWP.Com sẽ chia sẻ cho bạn cách kích hoạt Active Elementor Pro để các bạn có thể dùng miễn phí con hàng ngon này nhé.

Tại sao lại cần Active Elementor Pro Plugin

Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022 6
Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022

Dưới đây là các lý do mà mình nghĩ bạn cần nắm được trước khi đi vào các bước Active Elementor Pro Plugin:

  • Dùng các tính năng Pro miễn phí không tốn một xu
  • Unlock mở khóa các tính năng giới hạn
  • An toàn không lo bị nhiễm mã độc virus
  • Tự tay bạn có thể làm, chỉ mất chút ít thời gian
  • Không cần tài khoản Elementor Pro hay không cần kết nối, sử dụng ngay được
  • Dùng Full tính năng ở phần kéo thả (tính năng Pro)

Yêu cầu khi Active Elementor Pro Plugin theo cách của ThongWP.Com

Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022 6
Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022
  • Phải có bản Elementor Pro Sạch: nếu bạn không có file Elementor Pro sạch thì việc Active hay dùng hàng trôi nổi được Share miễn phí trên mạng không còn khác biệt nữa. Để tải file sạch của Elementor Pro, bạn có thể tải tại đây: Tải Elementor Pro miễn phí phiên bản mới nhất cho WordPress 2022 .
  • Không thể import thư viện mẫu: điều này là hiển nhiên, do cơ chế cần kết nối tài khoản để kích hoạt, Elementor chỉ cho phép bạn Import khi có tài khoản Pro mà thôi. Tuy nhiên tính năng kéo thả được Unlock 100% (khi bạn làm theo hướng dẫn của bài viết này) là quá đủ để bạn sử dụng và phát huy phần lớn sức mạnh của Plugin Elementor Pro này rồi.
  • Cần sử dụng đến code: tuy không hề khó nhưng nếu bạn quá lười để thực hiện việc Active plugin Elementor Pro thì có thể tải về trực tiếp sử dụng ngay em nó tại đây .

Hướng dẫn Active Elementor Pro chi tiết nhất

Trước tiên bạn tải bản Elementor Pro gốc về và cài đặt vào Website bình thường như bao plugin khác.

Mở file theo đường dẫn sau: elementor-pro \ license \ admin.php

Tìm:

public static function get_updater_instance() {
		static::$updater = Plugin::instance()->updater;

		return static::$updater;
	}

Thay thế bằng:

	public static function get_updater_instance() {
		if ( null === self::$updater ) {
			self::$updater = new Updater();
		}
		return self::$updater;
	}

Tìm:

	public static function get_license_key() {
		return trim( get_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME ) );
	}

Thay thế bằng

	public static function get_license_key() {
		return 'activated';
	}

Tìm:

	public static function set_license_key( $license_key ) {
		return update_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME, $license_key );
	}

Thay thế bằng

	public static function set_license_key( $license_key ) {
		return update_option( self::LICENSE_KEY_OPTION_NAME, 'activated' );
	}

Tìm:

	public function action_activate_license() {
		check_admin_referer( 'elementor-pro-license' );

		if ( empty( $_POST['elementor_pro_license_key'] ) ) {
			wp_die( esc_html__( 'Please enter your license key.', 'elementor-pro' ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		$license_key = trim( $_POST['elementor_pro_license_key'] );

		$data = API::activate_license( $license_key );

		if ( is_wp_error( $data ) ) {
			wp_die( sprintf( '%s (%s) ', wp_kses_post( $data->get_error_message() ), wp_kses_post( $data->get_error_code() ) ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		if ( API::STATUS_VALID !== $data['license'] ) {
			$error_msg = API::get_error_message( $data['error'] );
			wp_die( wp_kses_post( $error_msg ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		self::set_license_key( $license_key );
		API::set_license_data( $data );

		wp_safe_redirect( $_POST['_wp_http_referer'] );
		die;
	}

Thay thế bằng

	public function action_activate_license() {
		check_admin_referer( 'elementor-pro-license' );

		$license_key = 'activated';
		$data = API::activate_license( $license_key );

		if ( API::STATUS_VALID !== $data['license'] ) {
			$error_msg = API::get_error_message( $data['error'] );
			wp_die( wp_kses_post( $error_msg ), esc_html__( 'Elementor Pro', 'elementor-pro' ), [
				'back_link' => true,
			] );
		}

		self::set_license_key( $license_key );
		API::set_license_data( $data );

		wp_safe_redirect( $_POST['_wp_http_referer'] );
		die;
	}

Tìm và xoá:

					<?php
						$connect_url = $this->get_connect_url( [
							'utm_source' => 'license-page',
							'utm_medium' => 'wp-dash',
							'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
							'utm_term' => 'connect-and-activate',
						] );
					?>

Tìm và xoá:

						<?php
							$switch_license_url = $this->get_switch_license_url( [
								'utm_source' => 'license-page',
								'utm_medium' => 'wp-dash',
								'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
								'utm_term' => 'switch-license',
							] );
						?>

Tìm:

	public function plugin_action_links( $links ) {
		$license_key = self::get_license_key();

		if ( empty( $license_key ) ) {
			$links['active_license'] = sprintf(
				'<a href="%s" class="elementor-plugins-gopro">%s</a>',
				self::get_connect_url([
					'utm_source' => 'wp-plugins',
					'utm_medium' => 'wp-dash',
					'utm_campaign' => 'connect-and-activate-license',
				]),
				__( 'Connect & Activate', 'elementor-pro' )
			);
		}

		return $links;
	}

Thay thế bằng

	public function plugin_action_links( $links ) {
		return $links;
	}

Tìm và xoá:

	public function plugin_auto_update_setting_html( $html, $plugin_file ) {
		$license_data = API::get_license_data();

		if ( ELEMENTOR_PRO_PLUGIN_BASE === $plugin_file && API::STATUS_VALID !== $license_data['license'] ) {
			return '<span class="label">' . esc_html__( '(unavailable)', 'elementor-pro' ) . '</span>';
		}

		return $html;
	}

Tìm và xoá:

		add_filter( 'plugin_auto_update_setting_html', [ $this, 'plugin_auto_update_setting_html' ], 10, 2 );

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro \ license \ api.php

Tìm:

	public static function set_license_data( $license_data, $expiration = null ) {

Thêm vào dưới

		$expiration = 'lifetime';

Tìm:

		$license_data_error = [
			'license' => 'http_error',
			'payment_id' => '0',
			'license_limit' => '0',
			'site_count' => '0',
			'activations_left' => '0',
			'success' => false,
		];

Thay thế bằng

		$license_data_error = [
			'license' => 'valid',
			'payment_id' => '140',
			'license_limit' => '9999',
			'site_count' => '1',
			'activations_left' => '9999',
			'expires' => 'lifetime',
			'success' => true,
		];

Tìm:

		$license_key = Admin::get_license_key();
		if ( empty( $license_key ) ) {
			return $license_data_error;
		}

Thay thế bằng

		$license_key = Admin::get_license_key();
		return $license_data_error;

Tìm:

	public static function get_error_message( $error ) {
		$errors = self::get_errors();

		if ( isset( $errors[ $error ] ) ) {
			$error_msg = $errors[ $error ];
		} else {
			$error_msg = __( 'An error occurred. Please check your internet connection and try again. If the problem persists, contact our support.', 'elementor-pro' ) . ' (' . $error . ')';
		}

		return $error_msg;
	}

Thay thế bằng

	public static function get_error_message( $error ) {
		$errors = self::get_errors();
		return '';
	}

Tìm:

	public static function is_license_active() {
		$license_data = self::get_license_data();

		return self::STATUS_VALID === $license_data['license'];
	}

Thay thế bằng

	public static function is_license_active() {
		$license_data = self::get_license_data();
		return true;
	}

Tìm:

	public static function is_licence_has_feature( $feature_name ) {
		$license_data = self::get_license_data();

		return ! empty( $license_data['features'] )
			&& in_array( $feature_name, $license_data['features'], true );
	}

Thay thế bằng

	public static function is_licence_has_feature( $feature_name ) {
		$license_data = self::get_license_data();
	}

Tìm:

	public static function is_license_about_to_expire() {
		$license_data = self::get_license_data();

		if ( ! empty( $license_data['subscriptions'] ) && 'enable' === $license_data['subscriptions'] ) {
			return false;
		}

		if ( 'lifetime' === $license_data['expires'] ) {
			return false;
		}

		return time() > strtotime( '-28 days', strtotime( $license_data['expires'] ) );
	}

Thay thế bằng

	public static function is_license_about_to_expire() {
			return false;
		if ( 'lifetime' === $license_data['expires'] ) {
			return false;
		}

		return time() > strtotime( '-28 days', strtotime( $license_data['expires'] ) );
	}

Tìm:

		$access_level = ConnectModule::ACCESS_LEVEL_CORE;

Thay thế bằng

		$access_level = ConnectModule::ACCESS_LEVEL_PRO;
		return $access_level;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro \ license \ updater.php

Tìm và xoá:

			$api_request_transient->autoupdate = true;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro \ elementor-pro.php

Tìm:

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	exit; // Exit if accessed directly.
}

Thêm vào dưới

update_option( 'elementor_pro_license_key', 'activated' );
set_transient( 'elementor_pro_license_data', [ 'license' => 'valid', 'expires' => $date = date('M d, Y', strtotime('+1 years')) ] );
set_transient( 'timeout_elementor_pro_license_data', 36001040400 );

Lưu lại là xong.

Đó là toàn bộ các bước bạn đã làm thành công để kích hoạt Active Elementor Pro rồi, bây giờ có thể kiểm tra thành quả bằng cách vào giao diện Admin > Template > Theme Builder > Add New để thêm một trang mới. Bạn sẽ thấy các tính năng kéo thả Pro đã được mở khóa Unlock toàn bộ 100%:

Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022 4
Hướng dẫn Active Elementor Pro mới nhất 2022 – thành công

Lời kết

Như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn xong về cách kích hoạt Plugin Elementor Pro mà không phải tốn tiền mua hoặc tải hàng nulled dễ chứa mã độc về dùng. Nếu có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhanh nhất. Bạn nào chưa có Plugin này thì hãy tải về tại đây: Tải Elementor Pro miễn phí bản mới nhất 2022 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *